www.hoeksteen-austerlitz.nl maakt gebruik van cookies.
De website van De Hoeksteen te Austerlitz gebruikt cookies van Clicky om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. 

ANBI: Gemeente

Algemene gegevens

Naam ANBI: Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz
RSIN/fiscaal nummer 824127134
Website: www.hoeksteen-austerlitz.nl
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres Oude Postweg 112
Postcode 3711 AK
Plaats Austerlitz

De Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: "Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten."

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde. Op grond van het landelijk en plaatselijk beleid is het profiel van onze gemeente opgesteld.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is dus ook van toepassing op de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz.

Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De huidige samenstelling staat op de pagina Gegevens.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 8).

Verdere informatie over de werkzaamheden van het college is te vinden op de pagina van de Kerkrentmeesterij. De huidige samenstelling staat op de pagina Gegevens.

 

Doelstelling en beleid

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit belijden vormt de basis van haar doelstelling, beleid, kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. Het beleid is verder uitgewerkt in het Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Onze gemeente heeft dit in plaatselijk beleid uitgewerkt in diverse documenten waaronder het Beleidsplan 2018-2022.

 

Beloningsbeleid

Onze huidige predikant wordt 'ingeleend' via de Mobiliteitspool van de Protestantse Kerk Nederland. De beloning van de predikant is geregeld in de overeenkomst met het Landelijk Dienstencentrum. De gemeente heeft geen medewerkers in loondienst. De kosters en organist zijn vrijwilligers. Voor hen geldt de door de belastingdienst vastgestelde regeling vrijwilligersvergoeding. Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk kerkenwerk. Dit vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en de vele vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en alle andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Dit alles wordt aangekondigd en er wordt verslag over gedaan via het blad Kerknieuws en op gemeenteavonden en via de website.

Verderop treft u een inhoudelijk verslag aan.

Voorgenomen bestedingen

De voorgenomen bestedingen worden aangegeven in de begroting. Deze wordt conform de plaatselijke regeling aan de gemeente voorgelegd. De begroting sluit in de regel nauw aan bij de meerjarenbegroting en de rekeningen over de voorgaande jaren. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van baten en lasten met toelichting

  Rekening
2018
Begroot
2017
Rekening
2017
BATEN
Baten onroerende zaken 13.364 13.400 15.007
Rentebaten en dividenden -16.752 10.500 22.455
Bijdragen levend geld 49.437 50.700 50.839
Overige baten 220 2.950 2.093
Totaal baten 46.269 77.550 90.394
LASTEN      
Lasten kerkelijke gebouwen 9.885 11.650 9.168
Afschrijvingen op materiële vaste activa 14.339 14.828 14.293
Pastoraat 52.244 52.100 45.937
Lasten kerkdiensten en gemeente-opbouw 4.318 4.435 4.545
Verplichtingen/bijdragen andere organen 3.076 3.260 3.147
Salarissen en vergoedingen 3.452 4.000 3.965
Kosten beheer en administratie 2.124 1.800 2.135
Rentelasten 1.800 1.800 1.920
Overige lasten 128 800 184
Totaal lasten 91.366 94.673 85.294
Resultaat -45.097 -17.123 5.100

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze gemeente. Ook wordt gevraagd om bijdragen in de vorm van collectes en giften.

De gemeente bezit enig vermogen in de vorm van geldmiddelen, het kerkgebouw en een pastorie, waarop een hypotheek rust. Eventuele opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van het salaris van de predikant en de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (vergoedingen vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

JAARVERSLAG 2017 PROTESTANTSE GEMEENTE “DE HOEKSTEEN” TE AUSTERLITZ

1. ALGEMEEN

Diensten

Er werden iedere zondag kerkdiensten georganiseerd in het kerkgebouw dat daartoe schoon, verwarmd en goed onderhouden werd. Van alle diensten zijn de basale gegevens opgeslagen.
Een heel aantal diensten had een bijzonder karakter, zoals gezinsdiensten, jeugddiensten en zangdiensten.
Verder zijn er vier vieringen gehouden samen met onze rooms-katholieke broeders en zusters.
In de Stille Week zijn er drie bijzondere avonddiensten gehouden.
Voorafgaand aan de paasmorgendienst werd er in het dorpshuis een paasontbijt voor het hele dorp georganiseerd, voor heel wat gezinnen een mooie traditie.
Aan het begin van de avond van Sint Maarten (11/11) zat de kerk weer vol met kleine kinderen om het verhaal te horen en de liedjes te leren, waarna zij het dorp in gaan met hun lantaarntje. Op kerstavond werd een laagdrempelige dienst gehouden voor jong en oud, waaraan de Gitaaracademie van Austerlitz meewerkte. Er was ook livemuziek in de Top2000-dienst van 5 november, met medewerking van een combo, solisten en een gelegenheidskoor.

Kinderen en jongeren

Voor de kinderen werd op een aantal zondagmiddagen een zogeheten Kom-in-de-kring-viering gehouden. De doelgroep is verbreed naar kinderen t/m 12 jaar. Elke eerste zondag van de maand was er kinderkerk.
Jongeren van het voortgezet onderwijs waren iedere eerste zondag van de maand welkom in de jeugdkerk. Zij maakten twee keer een zondagse jeugddienst en voerden die ook geheel uit. En op een aantal zaterdagavonden werd in de kelder van de kerk gekeken naar een film met een boodschap.

Pastoraat

De gemeente is ingedeeld in vijf wijken, gekoppeld aan een pastoraal wijkcontactpersoon.
Mensen werden bezocht en er werd omgezien naar elkaar bij lief en leed, al dan niet met een bloemetje of een kaart.

Ouderen

Binnen de gemeente werd extra aandacht besteed aan de ouderen. Er werden rond Pasen en Kerst speciale vieringen op een middag voor hen gehouden met een maaltijd en een attentie. Om de week was er Ouderensoos en eens per maand werd een maaltijd voor alleen-gaanden gehouden.

Gemeenteleven

In een bijzondere en feestelijke dienst werd op 5 februari 2017 onze nieuwe predikant ds. Martin Boon bevestigd. Deze tijdelijke verbintenis liep via de Mobiliteitspool van de PKN. Later dat jaar kozen predikant en gemeente er van harte voor om een verbintenis voor onbepaalde tijd aan te gaan. Nu was het de gemeente zélf die het beroep uitbracht. Rond de kerstdagen nam Martin Boon dat beroep aan.

In voor- en najaar zijn de gebruikelijke gemeenteavonden gehouden, ter informatie en als gelegenheid voor alle leden om hun mening en visie naar voren te brengen. Op de gemeenteavond van 15 november was de verkiezing van de nieuwe predikant.

Het gemeenteleven in haar totaal is in 2017 weer geleid door de kerkenraad, daarin bijgestaan door een flink aantal vrijwilligers met een omschreven taak. De kerkenraad heeft zes keer vergaderd. Alle vergaderingen zijn geagendeerd en genotuleerd. Het werk van predikant en kerkenraad is eind augustus besproken tijdens het jaargesprek.
Voor de communicatie binnen en buiten de gemeente werd zes maal Kerknieuws uitgegeven. Er werden ter informatie ook berichten per e-mail gestuurd aan gemeenteleden en betrokkenen. De website werd steeds actueel gehouden, onder andere met een kalender van activiteiten.

 

 

Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

Oude Postweg 112

3711 AK  Austerlitz 

 


 

Zaalverhuur via mevrouw A. Vermeulen, telefoon: 0343 491 500

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.