www.hoeksteen-austerlitz.nl maakt gebruik van cookies.
De website van De Hoeksteen te Austerlitz gebruikt cookies van Clicky om de eigen kwaliteit te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt. Soms wordt echter inhoud getoond van Facebook, YouTube of Twitter; deze social media gebruiken hun cookies ook om advertenties te tonen. 

ANBI: Diaconie

Algemene gegevens

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz
RSIN/fiscaal nummer 824127213
Website: www.hoeksteen-austerlitz.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Oude Postweg 112
Postcode: 3711 AK
Plaats: Austerlitz

De Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: "Een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten."

Onze gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is dus ook van toepassing op de Diaconie van de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen” te Austerlitz.

Bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De ambtsdragers worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De huidige samenstelling staat op de pagina Gegevens.

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters.

Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 8).

Verdere informatie over de werkzaamheden van het college is te vinden op de pagina van de Diaconie. De huidige samenstelling staat op de pagina Gegevens.

Doelstelling en beleid

De Protestantse Kerk in Nederland verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit belijden vormt de basis van haar doelstelling, beleid, kerkstructuur, organisatie, kerkrecht, ledenadministratie, arbeidsvoorwaarden en financiën. Het beleid is verder uitgewerkt in het Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Onze gemeente heeft dit in plaatselijk beleid uitgewerkt in diverse documenten waaronder het Beleidsplan 2013-2017. Op grond hiervan werkt de Diaconie van de Protestantse Gemeente “De Hoeksteen’ te Austerlitz dit in plaatselijk beleid uit.

Beloningsbeleid

De Diaconie heeft geen medewerkers in dienst.

Leden van kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk kerkenwerk. Dit vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en de vele vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en alle andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Dit alles wordt aangekondigd en er wordt verslag over gedaan via het blad Kerknieuws en op gemeenteavonden en via de website.

Verderop treft u een inhoudelijk verslag aan.

Voorgenomen bestedingen

De voorgenomen bestedingen worden aangegeven in de begroting. Deze wordt conform de plaatselijke regeling aan de gemeente voorgelegd. De begroting sluit in de regel nauw aan bij de meerjarenbegroting en de rekeningen over de voorgaande jaren. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van baten en lasten

  Rekening
2018
Begroot
2018
Rekening
2017
INKOMSTEN
Rente en dividenden 2.231 2.488 2.427
Bijdrage levend geld 1.777 2.250 1.806
Door te zenden gelden 4.671 2.900 4.272
Totale inkomsten 8.679 7.638 8.505
UITGAVEN      
Algemene kosten 537 800 697
Diaconale werkzaamheden predikant 2.000 2.000 2.000
Plaatselijk diaconaal werk 3.044 4.100 2.799
Regionaal en landelijk diaconaal werk 1.823 2.025 2.175
Wereldwijd diaconaal werk 3.772 2.900 3.256
Onvoorzien 0 400 0
Totale uitgaven 11.176 12.225 10.927
Resultaat -2.497 -4.587 -2.422

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt jaarlijks gevraagd om een bijdrage voor het diaconale werk door middel van collectes en giften.

Onze diaconie bezit enig vermogen in de vorm van geldmiddelen en een hypotheek aan het College van Kerkrentmeesters t.b.v. de pastorie. 

De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie  en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

JAARVERSLAG 2017 DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE "DE HOEKSTEEN" TE AUSTERLITZ

Ook in 2017 heeft het college van diakenen te maken gehad met onderbezetting, toch zijn er ook in 2017 vele activiteiten gerealiseerd mede dankzij de hulp van vele andere gemeenteleden. Hierbij ligt de focus op het omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar en het betrokken zijn/worden bij niet alleen kerkelijke activiteiten maar ook dorpsgerichte activiteiten. Gezien de vergrijzing in het dorp zijn er veel activiteiten voor ouderen hierbij verlenen jongeren hun bijdragen in de vorm van hulp vooraf of tijdens de activiteit.

Op initiatief van en ondersteund door de diaconie vonden de volgende activiteiten plaats:
-Eenmaal per 4 weken is er een ouderensoos
-Eenmaal per maand is er een maaltijd voor alleengaanden
-De viering van Wereld Gebedsdag in samenwerking met de RK-parochie
-Paasontbijt voor het hele dorp, gevierd in het dorpshuis
-Rond Pasen en Kerstmis zijn er speciale vieringen voor alle ouderen
-In maart en november verzorging van de bloemengroet aan de gedetineerden in Kamp Zeist -In juli en november zijn er jeugddiensten georganiseerd waarbij de jongeren zich hebben ingezet voor de ‘Kanjerketting’ en de gedetineerden in Kamp Zeist
-Van september tot november is er een inzamelingsactie van mobieltjes, cartridges gehouden
-In november is er een oogstdienst gehouden waarbij de producten kwamen ten goede aan de Voedselbank in Zeist
-In november is er een avond georganiseerd voor alle mantelzorgers i.s.m. Austerlitz Zorgt
-In december zijn er kerstpakketten bezorgd bij de 75+ers

Niet alleen het organiseren van bovengenoemde activiteiten is een taak van de diaconie maar ook het financieel ondersteunen van hen die dit nodig hebben of het leveren van een financiële bijdrage aan instellingen, stichtingen etc.
Financiële ondersteuning in 2017 werd gegeven aan:
-Doelen ten gunste van vluchtelingen/asielzoekers
-Doelen ten gunste van jongeren; waaronder Edukans, De Hadassa Hoeve, Kinderfonds Mamas, de Kanjerketting, Kinderhospice Binnenveld, Stichting Timon, de Rudolphstichting
-Doelen ten gunste van armoede; waaronder Leger des Heils, voedselbank Zeist
-Doelen ten gunste van bloemen en liturgische bloemstukken in de kerk
-Maandelijks ondersteunt de diaconie 3 adoptiekinderen: 2 kinderen via World Vision en 1 kind via Estrellas de Quito. Dit laatste kindje wordt ook soms bezocht door een gemeentelid.

Elke zondag collecteert de diaconie waarbij voorafgaand aangegeven wordt voor welk doel het is. Dit kunnen doelen zijn die door de diakenen zijn gekozen of via Kerk in Actie.

 

 

Protestantse Gemeente "De Hoeksteen" te Austerlitz

Oude Postweg 112

3711 AK  Austerlitz 

 


 

Zaalverhuur via mevrouw A. Vermeulen, telefoon: 0343 491 500

 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.